برگزاری دوره های آموزشی همگام با استانداردهای فدراسیون جهانی لیوان چینی برای مدارس و مراکز آموزشی بصورت
ارائه خدمات و محصولات آموزشی لیوان چینی و بازی فکری

دوره های پرور ش مربی زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی

برپایی مسابقات درون مدرسه‌ای تحت نظر فدراسیون جهانی لیوان چینی

از جمله فعالیت ها و خدمات ما می‌باشد

جهت اطلاعات بیشتر و شروع همکاری می‌توانید با شماره 09124303898 ارتباط بگیرید