کمیته لیوان چینی به عنوان تنها مرجع رسمی این ورزش مجری برگزاری مسابقات لیوان در سراسر کشور میباشد.(استانی-کشوی و جام آزاد)

لینک آیین نامه و قوانین و مقررات مسابقات لیوان چینی.

 

© 2021 Livanchini. All Rights Reserved.